Od czego zacząć?

Skontaktuj się z nami:)
Jeśli przerażają Cię formalności związane z inwestycją, zrobimy to za Ciebie.
lub
Zbierz niezbędne dokumenty formalno-prawne :

1. Mapa do celów projektowych

Uprawniony geodeta musi wykonać aktualną mapę do celów projektowych w skali 1: 500 (dla pojedynczej działki) lub 1: 1000 (w przypadku większej ilości działek i dużej inwestycji).
Jest to mapa sytuacyjno-wysokościowa, która jest niezbędna do wykonania projektu budowlanego.
Dodatkowo, zaleca się wykonanie badań geologicznych, sprawdzających rodzaj i nośność gruntu oraz poziom wód gruntowych.

2. Warunki techniczne przyłączy od dostawców mediów

Na podstawie w/w warunków, możliwe będzie określenie parametrów projektowanych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych budynku.
Mając mapę z nr działki, należy udać się do:

 • Zakładu Energetycznego
 • Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Dodatkowo, w zależności od potrzeb i możliwości, należy udać się do:

 • Zakładu Gazowniczego
 • Zakładu Ciepłowniczego
 • Zakładu odbioru odpadów stałych

3. MPZP lub WZ

W urzędzie miasta lub gminy należy uzyskać  wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP), dostępny praktycznie od ręki, albo warunki zabudowy (WZ) – w sytuacji, gdy działka nie jest objęta MPZP. Należy wówczas wystąpić o wydanie decyzji o Warunkach Zabudowy poprzez złożenie w wniosku.
Decyzję o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.
W warunkach tych zostanie określone czy zaplanowana inwestycja może zostać zrealizowana na posiadanej działce.
Czas oczekiwania na warunki zabudowy to około 2-4 tygodni.

4. Decyzje dotyczące rodzajów gruntu

Na terenach poza miejskich, w otrzymanej decyzji o warunkach zabudowy Urząd określa konieczność lub jej brak, wyłączenia gruntu z produkcji rolnej lub leśnej.
W takim przypadku należy uzyskać wypis z rejestru gruntów oraz decyzję o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej/leśnej.

Mając powyższe dokumenty, możemy przystąpić do realizacji projektu budowlanego.
Czy wszystkie prace budowlane wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę?
NIE!,  Jeśli planujesz budowę np.:

 • obiektu gospodarczego związanego z produkcją rolną i uzupełniającą zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej;
 • parterowego budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m;
 • szczelnego zbiornika na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3;
 • naziemnego silosu na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m;
 • suszarni kontenerowej o powierzchni zabudowy do 21 m2;
 • wolno stojącego parterowego budynku gospodarczego, wiaty i altany, oraz przydomowe oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać 2 na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;
 •  altany i obiekty gospodarcze na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich;
 • tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;

Wystarczy tylko zgłoszenie wykonania robót w odpowiednim Urzędzie/Starostwie.